Archiv


Informace pro rodiče žáků 1.stupně

Vážení rodiče žáků 1. stupně,

od pondělí 25. května 2020 mají zájemci o vzdělávací aktivity žáků 1. až 5. ročníku ve škole možnost zahájit docházku v rámci školních skupin. Zákonný zástupce vyjádří zájem o účast svého dítěte ve škole prostřednictvím přihlášky do pondělí 18. 5. 2020. V den nástupu do školy žák odevzdá vyučujícímu vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“ – viz příloha. 

 • Účast žáka na vzdělávacích aktivitách je nepovinná,
 • žáci budou vzděláváni ve skupinkách s maximálním počtem 15 žáků,
 • složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020.
 • o zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy,
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020,
 • skupiny mohou tvořit žáci z různých tříd a ročníků,
 • vzdělávání ve skupině budou zajišťovat určení pedagogičtí pracovníci - asistentky pedagoga, vychovatelky a popř. učitelé podle personálních možností školy,
 • pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit,
 • škola vede evidenci o docházce žáků do skupin,
 • v případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka.

 Více informací níže - celý text. 

 
 

Organizace práce

Ve školních skupinách nepůjde o klasickou výuku. Zavedená online výuka pro všechny žáky školy bude probíhat i nadále až do konce školního roku.

Nelze předem stanovit, zda právě učitel Vašeho dítěte zůstane on-line nebo bude přítomen ve škole. Vše se bude řídit organizačními náležitostmi a většinovým zájmem dané třídy.

 Provozní doba školy

8:00 – 8:30      příchod do školy

8:30 - 12:30    dopolední vzdělávací aktivity + oběd (dle počtu zájemců)

12:30 – 16:00 odpolední zájmové aktivity

 Příchod žáka do školy a pobyt ve škole

Při cestě do školy, ze školy a ve škole se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména:

 • zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“),
 • dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),
 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou; škola je povinna zajistit organizaci pohybu osob před školou,
 • školní budova se otevírá v 8.00 hod,
 • před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti),
 • vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám,
 • pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami,
 • všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky,
 • každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky,
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat,
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy,
 • při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru),
 • před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky,
 • neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce, doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem),
 • složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků,
 • maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě,
 • v průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru, záleží na zvážení pedagoga). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě,
 • při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku,
 • je nutné zajistit takové rozmístění lavic ve třídě, které umožní dodržet stanovený odstup mezi žáky – 2 metry (nejméně 1,5 metru) – například obrázek v příloze,
 • žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě,
 • v každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min),
 • výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání, není možná,
 • zařazení pohybových chvilek na protažení a relaxaci je doporučené, stejně jako pobyt ve venkovním prostředí na pozemku školy, aktivity mimo areál školy nejsou možné,
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Odchod žáka ze školy

 • zákonný zástupce na Přihlášce uvede konkrétní čas, kdy žák ze školy odchází
 • zákonní zástupci do školy nevstupují, zazvoní na zvonek a čekají na své dítě u dveří, přičemž udržují bezpečný rozestup

Stravování

Stravování žáků bude zajištěno a bude se odvíjet podle počtu přihlášených žáků. Bude součástí dopoledního vzdělávacího bloku. Pokud žák nechce oběd odebrat, musí si ho odhlásit.

Prosíme zákonný zástupce žáka, aby se seznámili s pojmem osoba s rizikovými faktory (viz Čestné prohlášení) a prostudovali přílohu „ochrana_zdraví_zs“, rozhodli o účasti žáka ve škole a do 18. 5. 2020 doručili do schránky před školou podepsanou „Přihlášku“, popřípadě ji zaslali elektronicky na e-mail zsstrani@zsstrani.cz

V tištěné podobě si je můžete vyzvednout v budově školy ve dnech po – čt od 8:00 do 12:00 hod.

Při prvním vstupu do školy žák s sebou přinese vyplněné a podepsané „Čestné prohlášení“. Bez tohoto prohlášení žák nebude do školy vpuštěn!!!

Velmi Vám všem děkuji za pochopení a spolupráci. Věřím, že se nám společnými silami podaří letošní školní rok úspěšně dokončit. Přeji nám všem dostatek sil, energie, hodně zdraví. Těším se, až budeme fungovat za normálních podmínek.

 

Mgr. Iva Stupková

 
Tvorba INTERNETOvých stránek