Archiv


Škola Strání v současnosti

V současné době je Základní škola Strání umístěna v budovách, jejichž základní kámen byl slavnostně položen v roce 1973. Školní areál je tvořen čtyřmi pavilony. Jejich součástí je i školní kuchyně, školní jídelna, dvě tělocvičny. Celý komplex doplňuje multifunkční hřiště a plně vybavené hřiště dopravní. Ke škole patří také školní pokusný pozemek se dvěma skleníky, třemi pařeništi a malým ovocným sadem.

 
 

Prvního září v roce 1976, kdy byl zahájen první školní rok v těchto zařízeních, měla škola 611 žáků, 310 na prvním a 301 na druhém stupni. Vyučovalo se ve 22 třídách.

K 1.září 2010, sto let od otevření nové školní budovy ve Strání, má škola 291 žáků v šestnácti třídách. Na škole je zaměstnáno 25 pedagogických pracovníků, 7 správních zaměstnanců a 7 zaměstnanců školní kuchyně.

Žáci se třetím rokem vyučují podle vzdělávacího programu sestaveného pro ZŠ Strání podle kritérií Rámcového vzdělávacího programu. Výuka probíhá zatím v 1. až 3. ročníku na I. stupni a v 6. až 8. ročníku na II. stupni. Ve školním roce 2011/2012 se bude vyučovat podle tohoto vzdělávacího programu ve všech ročnících. Škola věnuje velkou pozornost individuální práci se žáky, snaží se vést je k samostatnosti a schopnosti aplikovat získané poznatky v praktickém životě podle motta vzdělávacího programu školy: „Nestačí vědět, musíme také vědění užívat“ /J. W. Goethe/.

Jednou z priorit školy je i výuka cizím jazykům. Povinně se vyučuje anglický jazyk od 3. ročníku a německý jazyk od 7. ročníku. Specialitou školy je výuka anglického jazyka formou nepovinného předmětu už v 1. a ve 2. ročníku metodou Helen Doron – Super Nature.

Přesně 100 let od otevření nové školní budovy ve Strání přibyla její nová součást, a to základní umělecká škola, takže titul školy zní Základní škola a Základní umělecká škola Strání. Tato škola rozvíjí u dětí umělecké cítění, vnímavost, ale také dovednosti a tvůrčí schopnosti v oboru hudebním a výtvarném. V hudebním oboru pracuje se žáky 7 pedagogů a učí je hře na housle, violoncello, elektronické klávesové nástroje, dechové nástroje, klavír a strunné nástroje. Kromě hry na hudební nástroje je zařazena do výuky i hlasová výchova. Ve výtvarném oboru vzdělává děti zatím jedna pedagožka. Základní uměleckou školu navštěvuje 98 žáků, 77 v oboru hudebním a 21 v oboru výtvarném.

Součástí školy je i školní družina a školní klub. Jejich posláním je rozvíjet zájmové aktivity dětí v době mimo vyučování. Ve školní družině mají žáci možnost vybrat si z jedenácti kroužků, ve školním klubu ze sedmi kroužků. Jedná se o kroužky sportovní hry, Javorinka /folklór/, informatika, country tance, rukodělný kroužek, orientální tance, sálová kopaná, konverzace v anglickém jazyce, florbal, odbíjená, taneční kroužek a společenské chování a stolní tenis. Zájmové činnosti v kroužcích školní družiny využívá 120 dětí, činnosti školního klubu se pravidelně zúčastňuje 78 dětí. Pro zdárný průběh vzdělávacího procesu je nezbytné i materiálně technické zabezpečení. Současná ředitelka školy Mgr. Irena Michalčíková velmi dbá na obnovu školy po všech stránkách, neboť po čtyřiatřiceti letech provozu je zařízení značně opotřebované, až nevyhovující. Zatím se poda

řilo vybavit všechny kmenové třídy novým nábytkem, modernizovat odborné pracovny fyziky a hudební výchovy, vytvořit dvě nové pracovny pro výuku cizích jazyků, novou školní knihovnu, nové pracovny pro ZUŠ a vybavit je hudebními nástroji, vybudovat multifunkční hřiště a dopravní hřiště, rekonstruovat podlahy v tělocvičnách a modernizovat některé kanceláře a kabinety.

Škola je velmi dobře vybavena ICT včetně interaktivních tabulí. K dispozici jsou i pracovny výtvarné výchovy, přírodopisu, zeměpisu, stará pracovna cizích jazyků, dvě pracovny ICT, pracovna pro I. stupeň, školní kuchyňka a školní dílny. Byla rekonstruována plynová kotelna. Ve všech pavilonech byla vyměněna okna a postupně jsou školní budovy zateplovány. Součástí komplexu je také všestranně využitelný sál a obecní knihovna s Infocentrem.

Tělovýchovná zařízení školy jsou ve značné míře využívána i veřejností a 100 let po otevření nových budov slouží zařízení školy i k pořádání kulturních a společenských akcí.

V budovách jsou postupně obměňovány podlahy. Školu ještě čeká kompletní rekonstrukce elektroinstalace, sociálních a hygienických zařízení, dobudování atletického areálu a celkové úpravy okolí školy. Na obnovu čekají i původní odborné pracovny, které se neobejdou bez vybavení novými pomůckami a odbornou literaturou.

Obnova zařízení by nebyla možná bez úzké spolupráce se zřizovatelem, kterým je Obec Strání.

Ve fotogalerii se můžete podívat na novou tvář školy.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek