Charakteristika výtvarného oboru

Výtvarný obor základních uměleckých škol se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

 
 
  • Vést žáky krozvoji výtvarného cítění a myšlení, které je základem výtvarné komunikace. Dítě vnímá podněty, přemýšlí o nich , dává jim tvar.
  • Poznávat výtvarný jazyk - výtvarné a výrazové vlastnosti obrazotvorných prvků a jejich vztahů.
  • Podporovat tvořivost jako schopnost originálně nebo více způsoby řešit výtvarné otázky.

 

Metody a formy práce

 

Využívat takové metody a formy práce, které budou upřednostňovat hlavní vzdělávací priority.

 

  • Vytvářet a uplatňovat aktivní vztah ke světu.
  • Všestranně rozvíjet tvořivé myšlení. Analyzovat sdětmi náměty nebo výtvarné problémy a nabízet jim způsoby řešení.
  • Kultivovat výtvarný projev. Objevovat výrazové možnosti materiálů a nástrojů a samostatně je kombinovat.
  • Respektovat typologie směřování žáků. Vyhovět tendencím výtvarného směřování dítěte a zaměřit se na rozvíjení jeho přínosných rysů.
  • Uchovat dětem radost zvýtvarného projevování. Vytvářet podmínky pro udržení spontaneity a uvolněného výtvarného podání.
 
Tvorba INTERNETOvých stránek