Školní družina


Školní družina

Školní družina se jako partner školy a rodiny podílí na výchově dětí. Plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifická nadání dítěte a současně pomáhá překonávat různé handicapy u dětí.

 
 

POČET ODDĚLENÍ ŠD : 1

VYCHOVATELKA ŠD : Jana Janigová

POČET DĚTÍ V ODDĚLENÍ : 30 

 

CHARAKTERISTIKA ŠD :

Školní družina se jako partner školy a rodiny podílí na výchově dětí. Plní vzdělávací cíle, rozvíjí specifická nadání dítěte a současně pomáhá překonávat různé handicapy u dětí. V maximální míře chrání děti před negativními vlivy,působí i na jejich duchovní rozvoj. Školní družina je školské zařízení výchovy mimo vyučování. Není pokračováním školního vyučování a není chápána jako pouhá sociální služba,hlídání dětí Pedagogická práce ve školní družině má svá specifika - dětem zabezpečuje odpočinek,rekreaci,ale i zajímavé využití volného času. Činnost ve školní družině rozvíjí dítě v dovednostech důležitých pro život ve společnosti a prostřednictvím aktivit výchovy mimo vyučování ho vybavit žádoucími vědomostmi,dovednostmi,ale také postoji .Děti se zde učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu ostatních. Družina napomáhá posilovat osobnost každého jedince,pomoci mu najít se,profilovat a dosáhnout úspěchu. Největší roli zde hrají vhodná motivace,radost z činnosti,ctižádost, zvědavost a povzbuzování .A nesmíme zapomínat ani na to,že dítě,které právě absolvovalo školní vyučování,netouží potichu sedět a "být hodné".

 

PODMÍNKY PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Ve ŠD vychovatelka zajišťuje přihlašování a odhlašování žáků,předávání informací rodičům,vyřizováním námětů stížností. Za pobyt v naší školní družině není vybírán poplatek. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do školní družiny sdělí družině rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje jsou zaznamenány na zápisním lístku. Omluvu nepřítomnosti žáka v družině,odchylky od docházky žáka nebo pokud má žák odejít ze ŠD jinak či s jinou osobou,než je obvyklé a je uvedeno na zápisním lístku,sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně. V docházkovém sešitě je zaznamenán příchod i odchod žáka. Přihlašování a odhlašování žáků ze ŠD je prováděno na základě písemných žádostí rodičů žáka. Do ŠD jsou žáci přihlašováni zpravidla k pravidelné docházce. Je určena především pro žáky 1.stupně.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek