Soutěže


Putování za orchidejemi katastru obce Strání

Při botanické vycházce poznávali žáci sedmých ročníků krásu šesti druhů orchidejí - okrotice bílá, vstavač bledý, vstavač kukačka, vstavač mužský, prstnatec májový a bradáček vejčitý. Mimo tyto krásné a vzácné orchideje si žáci zopakovali také běžné rostliny a živočichy našich luk. Výuka probíhala formou exkurze, ale i samostatnou a skupinovou formou pří plnění nejrůznějších úkolů.  

 
 
 
  Obrázky


Tvorba INTERNETOvých stránek