Nadace D-K-S


Nadace Děti-Kultura-Sport

V rámci Milionového grantu na podporu školství jsme v květnu letošního roku poslali dvě žádosti k Nadaci děti-kultura-sport. První žádost má název Stolní tenis dětem a v následujících řádcích je její stručné zdůvodnění a popis.

 
 

V rámci Milionového grantu na podporu školství jsme v květnu letošního roku poslali dvě žádosti k Nadaci děti-kultura-sport. První žádost má název Stolní tenis dětem a v následujících řádcích je její stručné zdůvodnění a popis.

Cíl projektu: Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření volnočasových aktivit pro děti a mládež v obci Strání. Stolní tenis je mezi našimi dětmi velmi oblíbeným sportem a vyhledává ho čím dál větší počet chlapců i děvčat.

Zdůvodnění : Oddíl stolního tenisu, který působí při ZŠ Strání používá k tréninkům staré stoly (ze 70. let minulého století). Tyto stoly jsou nekvalitní a velmi poškozené a jejich technický stav by mohl ohrozit i bezpečnost dětí, navíc tyto stoly neodpovídají požadavkům ani pro základní soutěže. Proto žádáme vaši nadaci o finanční přispěvek na zakoupení nových stolů a sportovních pomůcek ke hře a zdokonalování našich mladých stolních tenistů.

Na tento projekt jsme získali 20.000,- Kč, za které jsme pořídili dva stoly pro stolní tenis.

Druhou žádost jsme podali pod názvem Bezpečně na silnici.

Cíl projektu: Vybavení dětského dopravního hřiště mobilními dopravními značkami, překážkami pro jízdu zručnosti na koloběžkách a kolech, barevné znázornění křižovatek , přechodů, ulic a silnic. Zdůvodnění (proč je projekt dobré realizovat, jaké potřeby řeší):

Dopravní výchova je součástí vzdělávacího procesu. Jejím cílem je naučit děti bezpečnému chování v silničním provozu, ať jsou v roli chodce, cyklisty či pasažéra ve vozidle. Zároveň v dětech vytváří pozitivní postoje a hodnoty důležité pro silniční provoz, jako jsou předvídavost, ohleduplnost, odpovědnost či opatrnost.

Pokud je teorie pravidelně v různých hodinách od nejútlejšího věku doplněna praktickými činnostmi při řešení různých dopravních situací na dětském dopravním hřišti, pak je šance, že se děti budou i ve skutečném silničním provozu chovat dle předepsaných silničních pravidel a norem. Proto je naším cílem tuto výuku obohatit o praktická řešení dopravních situací, které by umožnilo zařízené dětské dopravní hřiště v areálu školy.

Součástí školního vzdělávacího programu Základní školy Strání je od školního roku 2007/2008 i jednodenní projekt pro žáky 1. až 5. ročníku s názvem Bezpečně na silnici. Vedle zjišťování a rozšiřování teoretických znalostí dětí je naplánována i jízda zručnosti na koloběžkách a kolech. V současné době s obtížemi řešíme zajištění značek a překážek pro jízdu zručnosti pro tento jeden den. Pokud proměníme stávající asfaltovou plochu v dětské dopravní hřiště, budou se naši žáci a také děti z MŠ Strání věnovat praktickým činnostem v rámci dopravní výchovy po větší část školního roku.

Pro tento projekt bylo získáno 10.000,-Kč, které proinvestujeme na jaře příštího roku ( nástřik asfaltové plochy).

 
Tvorba INTERNETOvých stránek