Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání

Vítejte na našich stránkách


V dubnu 2008 jsme podali žádost ke Zlínskému kraji v rámci čerpání finančních prostředků od EU. Vypracování žádosti směřovalo k Operačnímu programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK), který je víceletým tematickým programem v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (MŠMT).

Globálním cílem Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v letech 2007-2013 je rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Naše žádost byla po celkovém zhodnocení doporučena zastupitelstvu Zlínského kraje ke schválení. 11.září 2008 jsme se tak zařadili mezi ty školy, které využijí finančních prostředků od EU ke svému dalšímu rozvoji. Projekt bude probíhat od 1.1.2009 do 31.12.2011. Výuka Aj v 1. a 2. ročníku dle projektu bude zahájena 1.9.2009 jako nepovinný předmět.

Náš projekt má název Inovace a rozšíření výuky anglického jazyka na ZŠ Strání. Stručný obsah projektu:

Projekt je zaměřen na posílení atraktivnosti, rozšíření a zvýšení kvality výuky anglického jazyka na Základní škole Strání zavedením výukové metody "Helen Doron Early English" (HD) s využitím interaktivních způsobů výuky. Tato výuková metoda umožňuje při výuce Aj zohlednit individuální nadání každého žáka a významnou měrou přispívá k celkové kvalitě výuky Aj na škole. Výuka touto metodou bude zavedena do učebního plánu 1. a 2. tříd ZŠ Strání.

V rámci projektu budou učitelé Aj proškoleni metodou Helen Doron, zvýší si svoji kvalifikaci a budou schopni vést vyučování za pomoci této metody. To přispěje k rozšíření, zkvalitnění a zefektivnění výuky Aj na ZŠ Strání.

Dále:

  • bude upravena jazyková učebna pro výuku Aj metodou HD
  • bude aktualizován školní vzdělávací program pro výuku AJ metodou HD
  • budou připraveny vzorové hodiny a metodiky vedení výuky metodou HD s využitím interaktivních způsobů výuky speciálně pro potřeby ZŠ Strání
V rámci propagace projektu budeme od 1.1.2009 na našich stránkách pravidelně informovat o všech aktivitách, které budou spojeny s jeho realizací.
© Mgr. Iva Stupková 2009, 2010, 2011
Zlínský kraj | MŠMT | esf | ZŠ Strání | OÚ Strání