Dětské umění překonává hranice

Vítejte na našich stránkách


Obec Strání i Moravské Lieskové jsou od rozdělení Československa znevýhodněny svojí polohou na samotné hranici obou republik. I když vzdálenost těchto obcí je pouhých 12 km, neexistuje mezi nimi téměř žádné spojení hromadnou dopravou, což vytváří hranici volnému pohybu osob, na tuto dopravu odkázaných. To se také projevilo v možnosti žáků ze Strání navštěvovat uměleckou školu v Moravském Lieskové. Ještě ve školním roce 1992/1993 (poslední rok před rozdělením) navštěvovalo Lidovou školu umění v Moravském Lieskové 26 žáků ze Strání. Od roku 1993 již ze Strání nenavštěvoval LŠU Moravské Lieskové nikdo. Jedinou možností uměleckého vzdělávání bylo dojíždění do 20 km vzdáleného Uherského Brodu a od roku 1997 do 15 km vzdálené nově otevřené Základní umělecké školy Dolní Němčí. Toto dojíždění je ale ztíženo faktem, že silnice vede přes kopec a v zimmním období se často stává nesjízdnou. 1. 9. 2009 byla ve Strání otevřena nová Základní umělecká škola, jako součást Základní školy Strání, aby nabídla dětem ze Strání a blízkého okolí možnost rozvoje jejich talentu. Na základě průzkumu poptávky však byla otevřena pouze ta oddělení, jejichž provoz byl ekonomický - tudíž zájemci o ostatní obory nebyly uspokojeni. Obdobná situace je i na druhé straně hranice, kde se LUŠ stala součástí Spojené školy Moravské Lieskové jako Základná umelecká škola. Tato škola má z výše uvedených důvodů taktéž omezenou nabídku uměleckých oborů. Proto obě školy ZŠ a ZUŠ Strání a Spojená škola Moravské Lieskové spolupracovaly na tomto projektu s cílem navázat na tradici společného vzdělávání, rozšířit nabídku a kapacitu uměleckých oddělení a zvýšit celkovou kvalitu poskytovaného vzdělávání. Princip přeshraniční spolupráce tohoto projektu je postaven na několika pilířích:

 • 1.) Možnost poskytnutí širší nabídky oborů i v případech, kdy by pro školu (samostatně) nebylo možné toto oddělení otevřít z důvodu malé poptávky. V tomto případě obě školy spojí své žáky a oddělení bude otevřeno pouze v jedné ze škol. Zájem o rozšíření oddělení byl zjišťován v obou školách formou dotazníkového šetření.
 • 2.) Vzájemné poskytování vybavení a prostor bude využito při otevření oddělení, ve kterém je k jejich komplexnímu vybavení potřeba velkých nákladů, jedná se např. o keramické oddělení. Oddělení keramiky bude zřízeno v obou školách, ale keramická pec bude instalována pouze v obci Strání, kde se budou vypalovat výrobky i z Moravského Lieskové, dále hrnčířské kruhy budou umístěny pouze v Moravském Lieskové a pokud budou potřebné k výuce ve Strání, hodina keramiky bude přesunuta do Mor. Lieskového.
 • 3.) Vzájemné poskytování učitelů na výuku uměleckých oborů s cílem zabezpeční kvalifikované výuky při nedostatku odborných učitelů v regionu.
 • 4.) Výměna zkušeností a dobré praxe bude probíhat oboustanně na všech rovinách základního uměleckého vzdělávání. Například při zavádění Školního vzdělávacího programu pro ZUŠ Strání bude využito zkušeností pedagogů ZUŠ Moravské Lieskové, která má tento dokument již zpracován.
 • 5.) K odstranění dopravní bariéry přispěje společné zajištění dopravy dětí mezi školami mikrobusem. Obě školy vzájemně sladí své rozvrhy tak, aby byl mikrobus využit co nejefektivněji a náklady na dopravu byly co nejnižší.

Hlavní cíl projektu


 • Vytvoření a rozvíjení stabilní přeshraniční kooperace v oblasti základního uměleckého vzdělávání.
 • Výměna zkušeností a přenos dobré praxe mezi ZUŠ Strání a ZUŠ Moravské Lieskové.
 • Zvýšení kvality a dostupnosti základního uměleckého vzdělávání.

Specifické cíle projektu


 • Zabezpečení materiálních a technických podmínek pro zřízení nových a rozšíření stávajících uměleckých oborů u obou partnerů projektu.
 • Zabezpečení kvalifikovaných pedagogů pro výuku.
 • Přeshraniční výměna znalostí, zkušeností a přenos dobré praxe při vytvoření školního vzdělávacího programu na ZUŠ Strání a při výuce jednotlivých uměleckých oborů na obou školách.
 • Vytvoření nových přeshraničních vazeb mezi žáky a pedagogy obou škol.
 • Odstranění bariér volného pohybu mezi oběma přihraničními regiony, kdy jediným omezujícím faktorem po vstupu obou zemí do Schengenského prostoru zůstávají zpřetrhané dopravní linky.
 • Zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání pro přihraniční regiony, společné přístupy k rozvoji lidských zdrojů.
V rámci propagace projektu budeme od 1.1.2011 na našich stránkách pravidelně informovat o všech aktivitách, které budou spojeny s jeho realizací.
© Mgr. Iva Stupková 2011
Zlínský kraj | MŠMT | esf | ZŠ Strání | OÚ Strání