Studijní obory


Hudební obor

Posláním hudebního oboru ZUŠ je poskytovat žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové.

 
 

ORGANIZACE VÝUKY V HUDEBNÍM OBORU

Individuální výuka:

vyučuje se individuálně nebo ve skupině dvou až čtyř žáků

Hra na klavír

Hra na elektrické klávesové nástroje

Hra na akordeon

Hra na housle

Hra na violu

Hra na violoncello

Hra na kontrabas

Hra na kytaru

Hra na elektrickou kytaru

Hra na zobcovou flétnu

Hra na příčnou flétnu

Hra na klarinet

Hra na saxofon

Hra na trubku

Hra na baryton 

Hra na trombon

Hra na tubu

Sólový zpěv

Kolektivní výuka:

Kromě individuální výuky hry na hudební nástroj je povinná také kolektivní výuka ve vzdělávací oblasti recepce a reflexe hudby (Hudební praktikum nebo Hudební nauka) a dále kolektivní hudební interpretace (Hra v souboru, Komorní hra, Čtyřruční hra, Hudební doprovod, Sborový zpěv). Vyučuje se ve skupině maximálně dvaceti žáků, výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně základního studia, studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé. Škola může zvolit i jinou než týdenní formu organizace studia, přičemž celková hodinová dotace musí odpovídat týdennímu minimu.

Přípravné stadium

Přípravné studium je určeno pro děti předškolního věku a žáky do sedmi let a trvá nejdéle dva roky. PS studium není povinné a není zárukou ani podmínkou pro přijetí dětí do první ho ročníku základního studia. Cílem výuky v PS je vzbudit zájem o hudbu, hravou formou žáka seznámit se správnými návyky a dovednostmi. Výuka je přizpůsobena momentální vyspělosti dítěte a odpovídá jeho věku a zájmům. Žáci mohou být vyučováni individuálně nebo ve skupince 2 - 4 žáků.

Přípravné studium je 1-2 leté a je realizováno ve 2 modulech.

Varianta A je určena dětem, které nemají zvolený hudební nástroj, navštěvují pouze kolektivní výuku Hudební praktikum v rozsahu 1 hodiny týdně.

Varianta B je určena pro děti, které mají na začátku školního roku zvolený hudební nástroj. Tyto děti jsou vyučovány v rozsahu 2 vyučovacích hodin týdně. Jedna hodina je kolektivní výuka Hudební praktikum a druhá hodina individuální nebo skupinová výuka hry na hudební nástroj.

I. stupeň základního studia

Studium je určeno pro žáky od 7 let. Žák je veden k ovládnutí nástroje v rámci svých možností tak, aby byl schopen jak sólové hry, tak uplatnění se při komorní nebo souborové hře. Během studia I. stupně je veden k získání základních hudebních teoretických a praktických dovedností. Kromě individuální výuky hry na hudební nástroj je povinná také kolektivní výuka ve vzdělávací oblasti recepce a reflexe hudby (Hudební praktikum a Hudební nauka) a dále kolektivní hudební interpretace (Hra v souboru, Komorní hra, Čtyřruční hra, Hudební doprovod, Sborový zpěv)

 

II. stupeň základního studia

 

Studium je určeno pro žáky od 14 let. Žák rozvíjí získané schopnosti a dovednosti z I. stupně. Kromě individuální výuky hry na hudební nástroj je povinná také skupinová výuka dalších povinně volitelných předmětů: Hra v souboru, Komorní hra, Čtyřruční hra, Hudební doprovod, Sborový zpěv, Soubor lidových nástrojů. Cílem výuky je vést žáka k samostatnému studiu a k uplatňování hudebních činností v rámci školních i mimoškolních souborů.

Obsah učiva

Obsah učiva hudebního oboru se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ a od roku 2012/13 se postupně zavádí výuka podle ŠVP pro ZUŠ Strání. Učební osnovy a Školní vzdělávací plán pro Základní uměleckou školu naleznete v oddíle Informace pro veřejnost.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek