Studijní obory


Výtvarný obor

Výtvarný obor základních uměleckých škol se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

 
 

Výtvarný obor je zaměřen na celkový rozvoj osobnosti žáka ve výtvarných disciplínách. V předmětu Plošná tvorba se žáci učí především malovat, kreslit a vytvářet grafiku. V průběhu studia se však setkají i s dalšími „plošnými“ technikami jako je počítačová grafika, koláže, batika apod. Plastická a prostorová tvorba pod svým názvem ukrývá práci s hlínou, vytváření objektů z různých materiálů, drátkování, odlévání z formy, prostorovou práci s papírem apod. Výukou nenásilně prostupuje předmět Výtvarná kultura, kde žáci získávání znalostí z oblasti výtvarné kultury a výtvarného umění.

Přípravné studium       

Přípravné studium I. stupně výtvarného oboru je určené pro děti předškolního věku a žáky do sedmi let. Žáci se zde seznamují se základními výtvarnými činnostmi. Výuka podporuje plný vývoj žáka od dětského spontánního projevu a hravé experimentace k promyšlené tvorbě odpovídající věku dítěte a jeho výtvarným schopnostem. Předměty přípravného studia jsou Plošná tvorba a Prostorová a plastická tvorba. Vyučuje se maximálně ve skupině 15 žáků.

Studium I. Stupně

Studium je určeno pro žáky od 7 let. Studium je rozděleno do těchto předmětů: Plošná tvorba, Plastická a prostorová tvorba a Výtvarná kultura. Uvedená výuka je organizována v tříhodinových blocích a může se uskutečnit i jinou formou než obvyklou výukou. Jedná se například o plenér, koncert, výstavu, workshop a podobně.

Studium II. Stupně

Studium je určeno pro žáky od 14 let. Navazuje na studium I. stupně a probíhá stejnou formou. Žáci, kteří neabsolvovali I. stupeň jsou zařazeni do přípravného studia II. stupně. Studium trvá 4 roky a je ukončeno absolventskou výstavou.

Předměty I. a II. stupně: Plošná tvorba, Plastická a prostorová tvorba a Výtvarná kultura

Obsah učiva

Obsah učiva hudebního oboru se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ a od roku 2012/13 se postupně zavádí výuka podle ŠVP pro ZUŠ Strání. Učební osnovy a Školní vzdělávací plán pro Základní uměleckou školu naleznete v oddíle Informace pro veřejnost.

Poznámka: Přípravné studium je realizováno dvouhodinovou dotací, která se může snížit až na jednu hodinu týdně, ředitel ovšem může hodinovou dotaci navýšit až do výše, která odpovídá možnostem školy. Předměty se prolínají a jsou vyučovány v blocích. Výuka Výtvarné kultury je v přípravném studiu a v 1. -3. ročníku I. stupně je součástí praktických předmětů Plošná tvorba  a Plastická a prostorová tvorba, od  4. ročníku I. stupně je vyučována systematicky v blocích. Vyučuje se maximálně ve skupině 15 žáků. Výuku je možno organizovat společně pro žáky I. a II. stupně.


 
Tvorba INTERNETOvých stránek