Studijní obory


Taneční obor

Taneční obor komplexně rozvíjí tělesnou i dušení stránku žáků prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit. Systematicky klade důraz na správné držení těla i bezprostřední smyslový projev, který je základem uměleckého vývoje. Rozvíjí pohybovou fantazii, hudební a rytmickou vnímavost.

 
 

Poskytuje každému žáku podle míry jeho schopností a zájmu takové základy odborného vzdělání, které mu umožní uplatnit se jako tanečník v souborech zájmové umělecké činnosti, případně v dalším studiu. Cílem tanečního oboru je především rozvíjení pohybové techniky a současně vytváření vnitřní citlivosti, vnímavosti a představivosti. Vyučuje se ve skupině maximálně 15 žáků, ve výjimečných případech a při vhodných prostorových podmínkách ve skupině 20 žáků. Výuku je možné organizovat společně pro žáky I. a II. stupně  studia,  případně studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin a studia pro dospělé.

Přípravné studium                                                                             

Je určeno dětem předškolního věku a žákům do sedmi let. Studium je jedno až dvouleté. Přípravné studium se skládá z předmětů Taneční průprava a Taneční praxe. V Taneční průpravě jde o ucelené a systematické propojování cvičebních prvků se zaměřením na správné držení těla. V Taneční praxi pomocí krátkých her, tanců a říkadel harmonizujeme dětskou osobnost a přinášíme jí silné emocionální zážitky. Jde převážně o rozvoj pohybového a prostorového vnímání, rozvoj rytmiky, orientaci v daném prostoru a přirozené hravosti dítěte a chuti učit se nové. Pohybové hry učí senzomotorické koordinaci, prohlubují vnímání, cvičí paměť, rozvíjí vytrvalost a cílevědomost, přispívají k formování charakteru a k mravní výchově.

Studium I. stupně

Studium I. stupně je určeno žákům od sedmi let. V prvních dvou letech si v předmětu Taneční průprava upevňují návyky správného držení těla, jednoduchými cviky i pohybovými vazbami procvičují a zpevňují jednotlivé svalové partie a získávají tak dostatečnou fyzickou kondici, která je ke kvalitnímu pohybovému a tanečnímu projevu nutná. Jsou vedeni ke koordinaci pohybu, uvědomování si sebe i ke vzájemnému vnímání všech ve skupině. Učí se základní taneční kroky. Od třetího ročníku se v předmětu Taneční technika postupně učí zvládat tělo pomocí náročné techniky klasického tance. Začínají také zpracovávat základy různých technik současného tance a techniku tance lidového. Taneční technika postupně vede k velmi přirozenému a ladnému vyjádření zadaného námětu či choreografického zpracování tanečních celků. V předmětu Taneční praxe pak žáci všechny tyto získané dovednosti využívají při realizaci choreografií, na jejich tvorbě se ve vyšších ročnících i spolupodílejí.

Studium II. stupně

Studium je určeno pro žáky od 14 let. Navazuje na studium I. stupně a probíhá stejnou formou. Studium trvá 4 roky a je ukončeno absolventským vystoupením. Cílem studia je prohlubování technické i obsahové stránky uměleckého pohybového vyjadřování a hledání osobitého projevu. Žáci, kteří neabsolvovali I. stupeň jsou zařazeni do přípravného studia II. stupně.

Obsah učiva

Obsah učiva hudebního oboru se řídí platnými učebními osnovami pro ZUŠ a od roku 2012/13 se postupně zavádí výuka podle ŠVP pro ZUŠ Strání. Učební osnovy a Školní vzdělávací plán pro Základní uměleckou školu naleznete v oddíle Informace pro veřejnost.

 
Tvorba INTERNETOvých stránek