Historie


Školní kronika

28. srpna 1976 nastal velmi očekávaný slavnostní okamžik pro obec Strání. Po kulturním vystoupení pěveckého sboru, folklorního souboru Javorinka a projevech mnoha hostů byl do rukou tehdejší ředitelky základní školy p. Miroslavy Michálkové předán klíč od nové školní budovy.

 
 

Ze školní kroniky

28. srpna 1976 nastal velmi očekávaný slavnostní okamžik pro obec Strání. Po kulturním vystoupení pěveckého sboru, folklorního souboru Javorinka a projevech mnoha hostů byl do rukou tehdejší ředitelky základní školy p. Miroslavy Michálkové předán klíč od nové školní budovy. Po slavnostním přestřihnutí pásky tehdejším ministrem školství odemkla paní ředitelka novou budovu školy a zahájila tak veřejnou prohlídku školních prostor. Dodnes není možné vyjádřit žádnou finanční částkou, jaký přínos pro obec mělo vybudování 22ti třídní školy za 22 milionů korun. Znamenal zcela určitě nový rozvoj vzdělanosti a kultury celé obce. Stručné přehledy o činnosti školy v prvním, desátém a dvacátém školním roce poskytují následující řádky. Školní rok 2005/2006 je zaznamenán podrobněji.

 

1976/1977

1.září 1976 si žáci v nových prostorách školy vyslechli z rozhlasu projev ministra školství a poté se seznámili s novou školou a režimem v ní.  Pravidelné vyučování začalo v pavilonu tříd 2.září. Škola ve Květné byla přidělena pod vedení zdejší školy a do 6. – 9. ročníku přibyli žáci z Březové. Ve 22ti třídách se učilo 611 žáků, z toho 316 chlapců a 295 dívek. V 1. – 5. ročníku bylo 309 a v 6. – 9. ročníku 302 žáků. Na konci školního roku prospělo s vyznamenáním 120 žáků, 488 prospělo a 6 neprospělo. Z toho pouze 1 žák opakoval ročník, protože 2 postoupili s jednou nedostatečnou a 3 po úspěšném vykonání opravných zkoušek. Ředitelkou školy byla p.Miroslava Michálková, její zástupkyní p. Anežka Horňáčková. Ve škole působilo 29 učitelů a ve školní družině, která byla ve Strání zřízena poprvé, 2 vychovatelky. Mimoškolní činnost žáků probíhala v 9 kroužcích. Materiální vybavení se po celý školní rok zlepšovalo. V říjnu byla otevřena školní jídelna, v prosinci obě tělocvičny a školní dílny. V červenci byly podlahy v tělocvičnách natřeny protiskluzným lakem, během celého školního roku se postupně vylepšovalo vybavení učeben, pracoven a kabinetů. V tomto směru čekala na pedagogický sbor spousta práce, protože zcela chyběla vnější úprava, oplocení a plánovalo se i vybudování venkovního sportovního areálu. Přes všechny problémy se zařizováním školy učitelé organizovali různá vystoupení, školní kola soutěží a olympiád. Posuďte sami. Žáci vystoupili na rodičovském plese, na kulturně-tělovýchovné akademii. Škola uspořádala také turnaj v kopané žáků a tělovýchovné odpoledne pro veřejnost. Do školních a okresních soutěží a olympiád se v tomto školním roce zapojilo 314 žáků. Pěvecký sbor získal v okresní soutěži druhé místo. Ve dvou kategoriích okresní výtvarné soutěže se škola umístila na 1. a 2. místě a 4 žáci postoupili do okresního kola soutěže Zajímavá matematika. A to je zcela nepochybně krásný výsledek pro venkovskou školu sedmdesátých let.

 

1986/1987

Školní rok byl slavnostně zahájen 1.září 1986 před budovou školy za účasti veřejných činitelů obce a okresu. Pravidelné vyučování začalo 2.září. Ve 22ti třídách bylo zapsáno 643 žáků. Z toho na 1.stupni 266 ( na konci školního roku prospělo 265 žáků, neprospěl 1 ) a na druhém stupni 377 ( s vyznamenáním prospělo 87, velmi dobře 92, prospělo 198, neprospělo 12 a z nich 6 ukončilo povinnou školní docházku ). Ředitelkou školy v tomto školním roce je p. Anežka Horňáčková, zástupcem p.Oldřich Zrůn.Na škole vyučovalo 27 pedagogů a ve školní družině 1 vychovatelka. Mimoškolní činnost žáků byla organizována v 10 kroužcích vedených pod PO SSM a v 7 kroužcích základní školy. I v tomto školním roce se měnilo okolí školy . Bylo vybudováno dopravní hřiště a největší akcí byla bezesporu realizace sportovního areálu. Za účinné pomoci všech zaměstnanců školy, místních podniků a rodičů byl během šesti týdnů tento areál vybudován. Škola tak získala běžeckou dráhu, antukové hřiště, vrhačský sektor a hřiště pro malou kopanou.

Stejně jako v minulých letech i tento školní rok organizovali učitelé veřejná vystoupení žáků a školní kola různých soutěží a olympiád. Je určitě na místě vzpomenout úspěšné školní akademie a besedy literárního kroužku s různými umělci. Do všech soutěží se přihlásilo 180 žáků. V mluveném projevu se 2 žákyně zúčastnily okresního kola a 1 postoupila do kraje, kde získala krásné 7.místo. Škola byla úspěšná i v okresním kole soutěže „Děti, mír a umění“, kde získala 2.místo a literární kroužek čestné uznání v soutěži s brannou tematikou. Ve fyzikální olympiádě reprezentovali školu 2 žáci. Velmi úspěšná byla účast v tělovýchovných soutěžích. V okresním kole „Běhu osvobození“ skončila škola na 4.místě. V okresním finále soutěže Odznaku zdatnosti byli chlapci na 7.místě ze 22 škol a děvčata na 9.místě ze 23 zúčastněných škol. Byl to náročný a na akce bohatý školní rok. Základní škola Strání se s nimi opět se ctí vyrovnala.

 

1996/1997

Slavnostní zahájení školního roku proběhlo 2.září před budovou školy. Po projevech p.ředitele a všech hostů se uskutečnilo slavnostní předání dětí z MŠ do prvních tříd. Vyučování podle rozvrhu začalo 3.září ve 22 třídách 1. – 9.ročníku. V nich se učilo 522 žáků, z toho 75 dojíždělo z Březové. V 1. – 5. ročníku bylo 264 dětí, z toho 140 dívek a v 6. – 9. ročníku 258, z toho 116 dívek. Z celkového počtu 522 žáků prospělo na konci školního roku s vyznamenáním 81, 435 prospělo, 3 žáci neprospěli a třem dalším byla povolena opravná zkouška.

Statutárním zástupcem organizace ( ředitel ) je Mgr.Josef Pastrnek a jeho zástupcem Mgr.Michael Mazánik.Počet pedagogů pro tento školní rok byl 30, ve školní družině 1 vychovatelka. Svůj volný čas trávili žáci v 9 kroužcích. Nedostatek finančních prostředků od zřizovatele i od státu se projevil tím, že nebylo možné pořídit nové učební pomůcky a techniku, ani provést nejnutnější opravy . Velkou část finančních prostředků spotřeboval nákup nových učebnic, protože stávající byly již zničené a některé neplatné. Škola se na veřejnosti prezentovala předtančením žáků na obnoveném Rodičovském plese, pěveckou soutěží Straňanský slavíček a již tradiční Akademií ke Dni matek. Žáci se zúčastnili školních a okresních kol soutěží v recitaci a výtvarné výchově. Proběhly olympiády z jazyka českého, matematiky, fyziky, zeměpisu a biologie. Úspěšní řešitelé postoupili do okresních kol. Sportovní soutěže byly orientovány na kopanou, vybíjenou, volejbal, košíkovou, lehkou atletiku a skok vysoký – Straňanská laťka. Neřešené problémy ve školství na celostátní úrovni vedly v únoru tohoto školního roku k tomu, že byla vyhlášena celostátní stávka pedagogických pracovníků. Učitelé naší základní školy se k ní připojili, a tak se dne 13.února nevyučovalo. Byla to první a zatím poslední stávka pedagogických pracovníků v historii školy ve Strání.

 

2005/2006

Zahájení školního roku proběhlo 1.září před budovou školy. Po hymně a proslovech p.ředitelky a všech hostů byli slavnostně písemným dekretem přijati naši noví prvňáčči. Pravidelná výuka byla zahájena 2.září. Ke 30.9. měla škola 370 žáků ( z Březové dojíždí 15 ) v 17 třídách 1. - 9. ročníku. Na 1.stupni 173, z toho 89 dívek a na 2. stupni 197 žáků, z toho 110 dívek.

Statutárním zástupcem školy ( ředitelkou ) je Mgr.Irena Michalčíková a zástupcem ředitelky Mgr.Michael Mazánik. Ve škole v současné době působí 24 pedagogů. Školní družina má jedno oddělení a 1 vychovatelku. Součástí školy je od 1.9. 1999 školní klub , pod kterým jsou vedeny všechny kroužky. V tomto školním roce jich nabízíme žákům 30 . Vedoucími jsou tři zástupci z řad rodičovské veřejnosti, dále pedagogové naší školy a p.učitelka ZUŠ Uherský Brod. Dále pokračují velmi intenzivně práce na tvorbě Školního vzdělávacího programu, podle kterého se bude vyučovat od 1.září 2007.

Významné investiční akce zlepšily pracovní prostředí, kvalitu výuky i rozmanitost zájmové činnosti. 27.září bylo za přítomnosti starosty, místostarosty, rady, zastupitelů obce Strání, zástupců Zlínského kraje a veřejnosti slavnostně otevřeno nové multifunkční hřiště s umělým povrchem, (I.etapa). Celková hodnota je 1,5 milionu korun. Z toho 400 tisíc jsme získali na projekt od Zlínského kraje, 950 tisíc poskytla obec a 150 tisíc zaplatila škola ze sponzorských darů, grantu a svého rozpočtu od zřizovatele. Hřiště je v provozu celodenně, včetně víkendů. Dopoledne zde probíhá výuka tělesné výchovy. Odpoledne a o víkendech ho využívají sportovní kroužky, zájemci z řad žáků školy, veřejnosti a sportovních oddílů ze Strání a Květné. Další investiční akcí tohoto školního roku byla částečná výměna silně poškozených oken a vchodů za nová, plastová . Starostovi obce se podařilo získat z min.financí dotaci ve výši 1.5 milionu a z obecního rozpočtu byla schválena částka 750 tisíc. Za provozu školy se podařilo v únoru vyměnit podlahovou krytinu na obou schodištích hlavní budovy v hodnotě 176 tisíc. Bez dalších nákladů jsme proměnili sborovnu školy. Postupně se mění zastaralá výzdoba ve škole. V květnu provedeme úpravu školního pozemku ( částečné zmenšení a částečné nové oplocení se sloupky). Na prázdniny je naplánována realizace další etapy rekonstrukce školního areálu.Také se daří postupná obnova školních pomůcek, učebnic a vyučovací techniky.

Přehled soutěží, olympiád i dalších akcí je opravdu tematicky různorodý a bohatý. Také účast žáků v nich je velmi vysoká. Jejich počet do 30.dubna tohoto školního roku je 571. V listopadu to byla soutěž ve skoku vysokém „Straňanská laťka“, které se zúčastnily i školy z okolí. Prosinec byl ve znamení turnaje ve volejbale pro žáky 2.stupně a školního kola olympiády v českém jazyce. V lednu jsme poprvé zorganizovali lyžařský kurz se závěrečným závodem pro žáky 4.tříd ( setkal se s velmi příznivým ohlasem u žáků i rodičů) a školní kolo soutěže v anglickém jazyce. V únoru proběhla soutěž v recitaci na 1.stupni ( nejlepší postoupili do okrskového kola). V březnu jsme společně s místním lyžařským oddílem zorganizovali okresní lyžařské závody za účasti 7 škol , uskutečnilo se okresní kolo olympiády v českém jazyce, školní kolo fyzikální soutěže Pythagoriáda a zúčastnili jsme se okrskové soutěže Zazpívej, slavíčku, do finále postoupili 3 žáci. Již tradicí je matematická soutěž Klokan ve 4. – 9 ročníku, která probíhá ve stejném dnu a čase v celé ČR. Završením soutěží v měsíci březnu byla účast na okresním kole fyzikální olympiády.

Stejným tempem jsme pokračovali v dubnu. Proběhlo okresní kolo olympiády v matematice a pro žáky velmi zajímavé Literární hrátky. Nechyběla ani soutěž v informatice. Ze školního kola postoupili ti nejlepší do okresního, kde jsme dokázali, že jsme skutečně výborní – 1. a 9. místo z 25 soutěžících je více než povzbudivé !

Prezentací školy v obci je určitě úspěšné předtančení žáků na Rodičovském plese, stejně jako výzdoba sálu, kterou připravili vyučující a žáci 1.stupně, dále vystoupení souborů Javorinka a Husličky v rámci mezinárodního fašankového festivalu. Za velmi vydařené můžeme pokládat květnové akce : zorganizování soutěže Straňanský slavíček, která proběhla ve spolupráci s občanským sdružením SPOKOS a CM Strýci. Dále již tradiční Akademii, ve které vystoupilo 187 žáků v téměř dvouhodinovém programu.. Ve sportovních kláních přišly další úspěchy. Naše volejbalistky vyhrály krajské kolo ve Vsetíně.V rámci Lhotského poháru ( Ostrožská Nová Ves - okresní úroveň ) to bylo 1. místo ve volejbalovém turnaji a 2. místo v softbale. Měsíc červen znamenal velké úsilí pravšechny žáky a zaměstnance školy. Nebyla to jen blížící se závěrečná klasifikace a hodnocení, ale před námi byly dvě důležité akce. První z nich se uskutečnila ve dnech 7.-9.června, kdy k nám na návštěvu zavítali žáci, pan ředitel, pedagogové a pan starosta z družební obce a školy z rakouského Euratsfeldu. Připravili jsme, dle slov naší vzácné návštěvy, velmi zajímavý program. Naše vzájemné přátelství se rozvíjí tím správným směrem, neboť při loučení jak žáků tak pedagogů bylo znát, že si máme co říci a skutečně se na další setkání těšíme.

Druhou časově i organizačně náročnou akcí vyly oslavy 30.výročí otevření nové školy ve Strání. Oslavy jsme zahájili v pátek 23.června Dnem otevřených dveří, jehož součástí bylavýstava a prezentace výukového PC programu Intravilán obce Strání a Slavnostním setkáním současných a bývalých zaměstnanců v prostorách školy. Součástí programu Dne obce v sobotu 24.června bylo hodinové vystoupení žáků, které vzbudilo velkou pozornost diváků. V neděli 25.června vrcholily oslavy Slavnostní mší a odpoledním vystoupením mažoretek, Husliček a Javorinky v rámci programu. Poslední školní den bylo rozdáno vysvědčení a v jídelně proběhlo Slavnostní rozloučení s vycházejícími žáky za přítomnosti všech vyučujících a pozvaných hostů ( A.Zámečník –starosta obce, duchovní otec Hrudík, V.Fišer – předseda Školské rady a V.Končitík – předseda SRPDŠ ).

 

Abecední seznam učitelů působících na ZŠ Strání od školního roku 1976/1977 do školního roku 2005/ 2006:

( Rok 1976 jako počátek je uveden u všech, kteří působili i na staré škole a přešli do školy nové. Nejsou uvedena jména zástupů za mateřské a rodičovské dovolené a rovněž za dlouhodobě nemocné ).

1. Iveta Ančincová 1989 - 1990

2. Vladimír Babula 1976 - 1981

3. Věra Baladová, provd. Zetková 1984 - dosud

4. Libuše Bambuchová 1976 - 2004

5. Dalibor Bambuch 1976 - 11.11. 1987

6. Jana Bartáková 1976 - dosud

7. Marie Bartáková 1976 - 1982

8. Ivana Bartoňová 1999 - dosud

9. Alena Bemerová 1991 - dosud

10. Josef Buchta 1990 - 1993

11. Renata Burdová 1989 - 1990

12. Dagmar Bruštíková 1996 - 2001

13. Jaroslav Daníček 1991 - 1994

14. Zdeňka Davidová 1993 - dosud

15. Zdeněk Dorazil 1992 - 1998

16. Vlasta Frýzová 1985 - 1989

17. Leona Grulichová, provd. Jankových 1990 - 1992

18. Josef Guriča 1984 - 1993

19. Ludoví Guryča 1993 - 1997

20. Sylva Horáková, provd. de Roura 1976 - 1983

21. Anežka Horňáčková 1976 - 2000

22. Hynek Horňáček 1986 - 31.1.1997

23. Libuše Horňáčková, provd.Želibabková 2001 - dosud

24. Dušan Horňák 1985 - 1986

25. Marcela Janečková, provd.Kameníková 1984 - 28.2.1985

26. Renata Jankůjová 1985 - 1987

27. Alena Jaklová, provd. Žďárská 1987 - dosud

28. Radka Janovská, provd. Popelková 1996 - 1999

29. Ludmila Kapinusová 1976 - 1999

30. Miroslav Kapinus 1976 - 1992

31. Dagmar Kloudová 1.9.1993 - 31.12.1993

32. Marie Kloudová 1976 - dosud

33. Jan Kočař 1976 - 1978

34. Radmila Kolajová 1976 - 1986

35. Dagmar Kopřivová, provd. Kočicová 2002 - dosud

36. Radka Koželuhová 1988 - 1989

37. Zuzana Krajčová 1993 - 1998

38. Pavla Kusendová 1.11.1983 - 1985

39. Lenka Lekešová 1986 - 1987

40. Vladimír Luzar 1977 – 1992, 1994 - dosud

41. Marta Macíčková 1976 - dosud

42. Eva Macková 1987 - 1989

43. Jitka Malíčková 1987 - 1988

44. Jarmila Málková 2004 - dosud

45. Michael Mazánik 1978 - dosud

46. Irena Michalčíková 1979 - dosud

47. Miroslava Michálková 1976 - 1986

48. Marie Miklášová 1976 - 2001

49. Alena Mlýnková, provd. Železná 1979 - 1982

50. Lenka Mrázková 1976 - 1979

51. Zdenka Orozsová 1976 - 1.12.1979

52. Jaroslav Pančocha 1976 - 1977

53. Josef Pastrnek 1976 - 2004

54. Jana Pavelčíková, provd. Orlovská 1984 - 1985

55. Lenka Pavelková 1988 - 1989

56. Ivana Pařízková 1976 - 1977

57. PhDr. Karel Polášek 1990 - 1994

58. Eva Popelková, provd. Bruštíková 1991 - dosud

59. Iveta Popelková – Gibalová 1983 - dosud

60. Miroslava Popelková 1998 - dosud

61. Petra Popelková 1995 - dosud

62. Vlasta Popelková 1976 - 1982

63. František Pšurný 1991 - 1992

64. Zdenka Příborská 1976 - 1993

65. Božena Rytířová 1984 - 1985

66. Pavel Souček 1990 - 1991

67. RNDr. Jiří Steckbauer 1994 - dosud

68. Iva Stupková 1991 - dosud

69. Eliška Suchánková 1976 - 31.1.1978

70. Jana Ševčíková 1998 - 1999

71. Marie Šimková 2000 - dosud

72. Libuše Špačková 1983 - 1985

73. Pavla Tlachová, provd. Horňáčková 1987 - dosud

74. Jana Tomanová 2004 - dosud

75. Libuše Trlidová 1985 - 1990

76. Hedvika Václavíková 1976 - 1983

77. Jaroslav Václavík 1976 - 1983

78. Antonín Vaněk 1.12.1979 - 1980

79. Alena Veselá, provd. Blahůšková 1976 - 1977

80. Judita Vilímková 1976 - 1984

81. Anežka Zámečníková 1976 -

82. Stanislava Zámečníková 1976 - 2001

83. Naděžda Zapletalová 1979 - 1985

84. Ludvík Zimčík 1989 - 1990

85. Stanislav Zlámal 1996 - 2000

86. Michal Zrůn 1991 - 1993

87. Marie Zrůnová 1976 - 2003

88. Oldřich Zrůn 1976 - 2005

89. Anna Zvonková 1983 - 1998

90. Miroslav Zvonek 1983 - 1992

91. Šárka Žatková 1986 – 1987

 

Školní družina - abecední seznam vychovatelek od školního roku 1976/1977 do

školního roku 2005/2006 :

1. Dagmar Absolonová, provd. Vilinská 1976 - 1981

2. Jindřiška Adámková 1976 - 1977

3. Věra Baladová, provd. Zetková 1981 - 1984

4. Dagmar Bruštíková 28.1.1985 - 1996

5. Jana Janigová 1984 - dosud

6. Helena Marečková 1976 - 17.4.1977

7. Olga Popelková 1976 – 1979

 

Podle školní kroniky zpracovala Mgr.Irena Michalčíková, ředitelka školy v. r.

do školní kroniky zapsali:

1976/1977 - Miroslava Michálková, 1986/1987 - Anežka Horňáčková,

1996/1997 - Mgr.Josef Pastrnek, 2005/2006 - Mgr.Irena Michalčíková)

 

Ve Strání 29.srpna 2006

 

 
Tvorba INTERNETOvých stránek