Studijní obory


ÚVODEM

Základní umělecká škola zahájila svou činnost 1. 9. 2009 jako nová součást příspěvkové organizace Základní škola a Základní umělecká škola Strání, Rubanice 877, 687 65 Strání. Kapacita 120 žáků je rozdělena do těchto oborů: hudební, výtvarný a taneční.

Cílem naší školy je poskytnout žákům souhrn vědomostí, dovedností a postojů, důležitých pro rozvoj žáka po stránce umělecké a pro jeho budoucí uplatnění v praktickém i profesním životě. Chceme školu proměnit v prostředí, kde se dítěti dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se také cítí bezpečně a spokojeně. Přihlížíme k individuálním potřebám žáků, k jejich talentu a schopnostem. Důležitou složkou je kvalitní učitelský kolektiv, přívětivé školní klima, příjemné vystupování a vyjadřování učitelů, autorita, důslednost a spravedlivý přístup k žákům.

Naše škola sehrává významnou úlohu v kulturním životě obce Strání. Součástí výuky je kvalitní prezentace žáků hudebního i výtvarného oboru, což se odráží i v zájmu rodičů o výuku dětí na naší škole. Chceme podporovat a rozvíjet zájem žáků o kulturní dění v obci a okolí, ale také je seznamovat s historií a současností světové kultury.

Jsme školou otevřenou, rodiče nás mohou kdykoli navštívit a po dohodě s vyučujícím se osobně zúčastnit výuky svých dětí. Důležitým informačním zdrojem jsou webové stránky, které jsou pravidelně aktualizovány a které přinášejí informace o chodu školy.

Taneční obor

Taneční obor komplexně rozvíjí tělesnou i dušení stránku žáků prostřednictvím pohybových a tanečních aktivit. Systematicky klade důraz na správné držení těla i bezprostřední smyslový projev, který je základem uměleckého vývoje. Rozvíjí pohybovou fantazii, hudební a rytmickou vnímavost.

 
[ 6. dubna 2016 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Výtvarný obor

Výtvarný obor základních uměleckých škol se obrací ke všem dětem a mladým lidem, kteří projevují zájem o výtvarné vzdělávání. Usiluje o to, aby žák získával hlubší náhled na okolní svět a na sebe sama a dokázal ho výtvarně vyjádřit.

 
[ 6. dubna 2016 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 

Hudební obor

Posláním hudebního oboru ZUŠ je poskytovat žákům, kteří projevili potřebné předpoklady a zájem o studium hudby, základy odborného vzdělání a vychovat z nich zaujaté hudebníky, kteří by se dovedli ve svém životě i v životě společnosti uplatnit v tom či onom žánru jako amatéři nebo budoucí profesionálové.

 
[ 6. dubna 2016 | Autor: Anna Přikrylová | celý text... ]
 
Tvorba INTERNETOvých stránek