Společné poznávání Zlínska a Trenčínska aplikací twinningu a ICT


Vítejte na našich stránkách


Po rozdělení Československa došlo v příhraničních regionech k zeslabení mezilidských přeshraničních vztahů, společenských a kulturních aktivit a obecně ke zhoršení životních podmínek (kvalita školství, nezaměstnanost, a pod.) Jedním z důvodů bylo i omezení cestování mezi oběmi státy z důvodu vzniku hranice, což mimo jiné znamenalo omezení dopravních spojení, omezení spolupráce mezi základními školami atd.) Jako další důvod lze uvést dnešní trend jezdit spíše na dovolenou do přímořských destinací než poznávat své blízké okolí. To vede k tomu, že děti a mládež již nejsou denně kontaktovány s jazykem svých sousedů, tak jak tomu bylo dříve. Dnešní žáci základních škol (na Slovensku i v Česku), vnímají jazyk, kterým se mluví na druhé straně hranice, jako jazyk cizí, i když se jedná o jazyk velmi podobný, používaný jen pár kilometrů od jejich domova. Zároveň děti ztrácí povědomí o jejich nejbližších sousedech, o jejich zvycích, kultuře i historii, i když z částí vychází ze společných základů. To vytváří socio-kulturní bariéru a bariéru další hospodářské spolupráce obou států.

Realizací mikroprojektu dojde k prohloubení přeshraniční spolupráce Základní školy a Základní umělecké školy Strání a Základní školy s mateřskou školou Podolie (dále jen ZŠ Strání a ZŠ Podolie). Obě školy spolu vytvoří twinnigový projekt na téma "Cestovní kancelář", v rámci kterého budou žáci obou škol spolupracovat na zadaných aktivitách umožňujících jim poznávat svůj kraj a kraj svých přeshraničních sousedů. Spolupráce žáků bude probíhat ve dvou rovinách, první bude spíše teoretická, zde budou žáci zjišťovat informace o svém kraji (žáci ZŠ Strání o Zlínském a žáci ZŠ Podoli o Trenčínském). Práce bude probíhat převážně v hodinách informatiky, aby žáci mohli využívat IC techniku, jak pro zjišťování informací, tak pro vzájemnou komunikaci se žáky z partnerské školy. Spolupráce obou škol na projektu bude probíhat pomocí Internetu a videokonferencí pod dohledem speciálně proškolených pedagogických pracovníků. Druhá rovina bude praktická, žáci se při výměnných pobytech stanou turisty a průvodci a v praxi si ověří informace získané v první části projektu.

Cílovou skupinu tohoto projektu tvoří: 1.) děti a mládež v počtu 30 žáků sedmého ročníku ZŠ Strání a 30 žáků sedmého ročníku ZŠ Podolie, 2.) vzdělávací instituce v počtu 2, jedná se o ZŠ Strání a ZŠ Podolie.

Při spolupráci na tomto společném projetu žáky obou škol dojde k vytvoření nových kontaktů a přátelství mezi mládeží i učiteli, k odstraňování jazykové bariéry a k poznání sousedního regionu, kultury a zvyků. Využití ICT technologií při výuce zlepší jednak prestiž obou základních škol a tím také atraktivitu příhraničí a navíc dojde k posílení klíčových kompetencí žáků i pedagogů zapojených do mikroprojektu. Tím, že do projektu zapojíme už žáky ze základních škol, bude zaručena udržitelnost sociálního a kulturního rozvoje obou přeshraničních regionů. Protože, když děti už na základní škole poznají navzájem svůj jazyk, naučí se společně komunikovat a spolupracovat, poznají co mají společné a budou mít úctu ke vzájemným odlišnostem, budou tyto nabyté znalosti využívat a těžit z nich po celý svůj život a budou je dále předávat dalším generacím.

Hlavním cílem projektu je vytvoření trvalé přeshraniční spolupráce žadatele a partnera projektu při vzájemném poznávání Zlínského a Trenčínského kraje formou spolupráce na tématicky zaměřených projektech. Vytváření a posilňování kontaktů mezi žáky a pedagogy obou škol.

Hlavní cíl mikroprojektu bude naplněn těmito specifickými cíly:

  • 1. společná práce obou škol na vybraných tématicky zaměřených aktivitách,
  • 2. zavedení projektového vyučování, twinningu a moderních forem komunikace,
  • 3. vytvoření materiálních a technických podmínek pro vzájemnou spolupráci,
  • 4. zvýšení kvalifikace pedagogů,
  • 5. sjednocování vzdělávání, přeshraniční výměna zkušeností, znalostí a přenos dobré praxe při výuce,
  • 6. realizace přeshraničních výměnných pobytů žáků a pedagogů,
  • 7. navázání přeshraničního přátelství, kontaktů a spolupráce mezi žáky žadatele a partnera,
  • 8. podpora společného povědomí o obou přeshraničních regionech.
V rámci propagace projektu budeme od 1.9.2010 na našich stránkách pravidelně informovat o všech aktivitách, které budou spojeny s jeho realizací.
© Mgr. Iva Stupková 2010, 2011, 2012
Zlínský kraj | MŠMT | esf | ZŠ Strání | OÚ Strání | ZŠ Podolie